Máy vắt sổ PEGASUS M700 ( 4C-5C)

Máy vắt sổ PEGASUS M700 ( 4C-5C)

Máy vắt sổ PEGASUS M700 ( 4C-5C)

Máy vắt sổ PEGASUS M700 ( 4C-5C)

Máy may tuấn khang

Máy may tuấn khang
Máy may tuấn khang

Chuyên 4 chi hàng thun - 5 chỉ somi va quần tây